Over ons

Over ons

Bestuur


Een muziekvereniging staat niet zomaar op straat nummers te spelen, of geeft zomaar een concert. Ook de muziekvereniging wordt geleid door een bestuur. Onze vereniging heeft daarbij ook een jeugdbestuur om alle zaken omtrent de jeugd op te vangen.


Bestuur

Voorzitter               Henri Bakhuis                   henri@concordiasibculo.nl

Penningmeester    Alie Ekkel

Secretaris              Bertine Boers

Bestuurslid             Marcel Horsman

Bestuurslid             Sigrid Jasper

Bestuurslid             Jennieke Noppers

Bestuurslid             Elly Schonewille

Bestuurslid             Michelle Spijkers


Jeugdbestuur - jeugdbestuur@concordiasibculo.nl

Slagwerkgroep       Jennieke Noppers

Slagwerkgroep       Elly Schonewille

Orkest                    Sigrid Jasper

Orkest                    Liselle Moltman


Orkest


Op het moment bestaat ons orkest uit 35 muzikanten en komt uit in de 4e divisie van de KNFM (gepromoveerd in 2016).

Het orkest repeteert iedere dinsdagavond van 20.00-21.30 uur onder leiding van Kimmy Reef in De Horst.

Het orkest vindt u tijdens de diverse concerten door het jaar, loopt samen met de slagwerkgroep in het dorp marsen tijdens feestdagen en activiteiten maar laat zich ook zien tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse strijd om de gemeentevlag.


Jeugdorkest

Het jeugdorkest bestaat uit diverse leerlingmuzikanten en repeteert iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in De Horst onder leiding van Kimmy Reef. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag krijgen de leerlingen les van Jan Jager.

Het jeugdorkest ziet u ook tijdens de concerten, en nemen zelfs deel aan de gemeentevlag waar zijn in 2015 zelfs nog de vlag meenamen naar Sibculo (beste jeugdorkest van de gemeente Hardenberg), en won in 2016 de tweede plaats.


Slagwerkgroep

De slagwerkgroep bestaat uit 15 slagwerkers. Zij staan onder leiding van Yannick Bergevoet.

Iedere maandagavond repeteren zij van 19.30-21.30 uur in De Horst.

De slagwerkgroept vindt u tijdens de diverse concerten door het jaar, loopt in het dorp marsen tijdens feestdagen en activiteiten maar laat zich ook zien tijdens bijvoorbeeld concoursen in het land.


Jeugdslagwerkgroep

De jeugdslagwekgroep bestaat uit diverse leerlingslagwerkers en repeteert iedere maandagavond voor de slagwerkgroep. Zij staan tevens onder leiding van Yannick Bergevoet. Ook zij zijn te zien bij de concerten van de vereniging. Tijdens de repetities stomen zij zich klaar om zich 'later' bij de slagwerkgroep te voegen.


Vertrouwenspersoon

Als je met elkaar actief bent in een organisatie of vereniging kan het voorkomen dat er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent of waar je een andere mening over hebt of dat er zelfs sprake is van een heuse klacht.

Natuurlijk is het bestuur van onze muziekvereniging altijd bereid een klacht serieus aan te horen om vervolgens te proberen met elkaar tot een goede oplossing te komen.

Er zijn echter klachten die een ander traject vereisen. Dat zijn klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. In de omgang tussen volwassene(n) en kind(eren) kunnen ongewenste gedragingen voorkomen die gestopt moeten worden. Iedereen heeft immers recht om op een veilige wijze te kunnen genieten van zijn of haar fantastische hobby: samen musiceren.

Is het al moeilijk om met een “gewone” klacht aan te kloppen bij het bestuur, nog moeilijker is het als het gaat om situaties waar je liever over zwijgt.


Speciaal voor die aangelegenheden hebben wij binnen onze muziekvereniging een (vertrouwens-)contactpersoon aangesteld. In voorkomende gevallen kunnen jeugdleden en/of hun ouders een gesprek hebben met een bekend en vertrouwd gezicht binnen de vereniging. Bij ons is dat Jennieke Ekkel, e-mailadres: jeugdbestuur@concordiasibculo.nl.


De (vertrouwens-)contactpersoon weet welke wegen bewandeld moeten worden om tot juiste oplossingen te komen, maar is bovenal de eerste steun en opvang.

De Stichting HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg heeft voor alle aangesloten elf muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Indien nodig zal onze (vertrouwens-)contactpersoon de klacht of vraag doorspelen naar de externe vertrouwenspersoon en de klager ondersteunen in het vervolgtraject.


Voor vragen kunt u terecht bij Jennieke Ekkel.


Dirigenten - vroeger en nu

Orkest

1938 - 1948        de heer J. Meulenbelt uit Almelo

1948 - 1975        de heer W. Holtman uit Vriezenveen

1975 - 1978        de heer G. Morsman uit Hengelo

1978 - 1984        de heer H. Hilgerink uit Almelo

1984 - 1994        de heer J. Prinsen uit Vroomshoop

1994 - 2000        de heer A.J. Eshuis uit Zuidlaren

2000 - 2001        de heer J. Prinsen uit Vroomshoop

2001 - 2020        Stefan Blaak uit Almelo

2020 - heden      Kimmy Reef


Slagwerkgroep

1968 - 1972       de heer Odink uit Almelo

1972 - 2009       de heer B. Kroek uit Sibculo/Vriezenveen

2009 - 2011       Simon Haakmeester

2011 - heden     Yannick Bergevoet

Privacy Policy


Muziekvereniging Concordia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Concordia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;


* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Muziekvereniging Concordia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Muziekvereniging Concordia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Muziekvereniging Concordia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Naam:  Concordia Sibculo,

P\a  Sibculoseweg 66

7676 PD

Westerhaar

henri@concordiasibculo.nl